Skip to main content
Edwards Lifesciences Logo

Privacy Policy

Privacy Policy Banner Image
Privacy Policy Banner Image
Privacy Policy Banner Image

Vietnam Privacy Statement –  [Bản tuyên bố quyền riêng tư của Việt Nam]

(Effective 10 October 2023)

Download PDF


Edwards Lifesciences Corporation, Edwards Lifesciences LLC, and their affiliated group companies, including Edwards Lifesciences Vietnam Company Limited (collectively “Edwards Lifesciences,” “our,” “we,” or "us") recognize the importance of online privacy and are committed to protecting the privacy and privacy choices of our online visitors and others whose name, postal or email address, phone number, national identifying number, licence number or any other information that would allow Edwards Lifesciences to identify or contact you (“Personal Information”) we receive. This Privacy Statement describes our policies and practices on the collection, use, and storage of information on “www.edwards.com” or any website owned, operated or controlled by us (“Sites”), and also applies to Personal Information which we obtain and process other than through the Sites (for example, personal information about our employees, customers, end-users, vendors and service providers in the course of providing our products and services).
[Tập đoàn Edwards Lifesciences Corporation, Edwards Lifesciences LLC và các công ty con thuộc tập đoàn, bao gồm Công ty TNHH Edwards Lifesciences Việt Nam (gọi chung là "Edwards Lifesciences", "chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "chủ sở hữu"), nhận thức được tầm quan trọng của quyền riêng tư trực tuyến và cam kết bảo vệ quyền riêng tư và lựa chọn quyền riêng tư của những người truy cập trực tuyến của chúng tôi và những người khác có tên, địa chỉ bưu điện hoặc email, số điện thoại, số định danh quốc gia, giấy phép số hoặc bất kỳ thông tin nào khác cho phép Edwards Lifesciences xác định hoặc liên hệ với bạn ("Thông tin cá nhân") mà chúng tôi nhận được. Tuyên bố về Quyền riêng tư này mô tả các chính sách và thực tiễn của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin trên "www.edwards.com" hoặc bất kỳ trang web nào do chúng tôi sở hữu, vận hành hoặc kiểm soát ("Các trang web"), đồng thời cũng áp dụng cho Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu được và xử lý ngoài phạm vi các Trang web (ví dụ: thông tin cá nhân về nhân viên, khách hàng, người dùng cuối, nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi trong quá trình cung cấp sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi).]

Please note that our websites might offer links to other websites that are owned or controlled by third parties. This Privacy Statement applies only to Edwards Lifesciences’ Sites. We do not control or endorse the content of any third-party sites and cannot accept responsibility for the privacy practices of any websites not controlled by us. We encourage you to review the privacy policies of any third-party sites you visit.
[Lưu ý rằng trang web của chúng tôi có thể cung cấp các liên kết đến các trang web khác thuộc sở hữu hoặc do bên thứ ba kiểm soát. Tuyên bố về Quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho các Trang web của Edwards Lifesciences. Chúng tôi không kiểm soát hoặc xác nhận nội dung của bất kỳ trang web của bên thứ ba nào và không thể chịu trách nhiệm về các hoạt động bảo mật của bất kỳ trang web nào không do chúng tôi kiểm soát. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách bảo mật của bất kỳ trang web của bên thứ ba nào mà bạn truy cập.]

Click on any of the links below to visit the specific area of this Privacy Statement that you wish to visit, or continuing scrolling down if you wish to read this Privacy Statement in its entirety.
[Bấm vào bất kỳ liên kết nào bên dưới để truy cập vào khu vực cụ thể của Tuyên bố về Quyền riêng tư này mà bạn muốn truy cập hoặc tiếp tục cuộn xuống nếu bạn muốn đọc toàn bộ Tuyên bố về Quyền riêng tư này.]

Information we collect on our Sites 
[Thông tin chúng tôi thu thập trên các Trang web của chúng tôi]
Information Provided to us Outside the Sites
[Thông tin được cung cấp cho chúng tôi ngoài các Trang web]
How we use the information we collect
[Cách chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập]
International Processing in the U.S. and Elsewhere 
[Xử lý quốc tế tại Hoa Kỳ và các nơi khác]
Disclosure of information to third parties
[Tiết lộ thông tin cho các bên thứ ba]
Your privacy choices 
[Lựa chọn quyền riêng tư của bạn]
Children’s privacy 
[Quyền riêng tư của trẻ em]
Our commitment to data security and protection
[Cam kết của chúng tôi về bảo mật và an toàn dữ liệu]
If you have concerns about your Personal Information
[Nếu bạn có thắc mắc về Thông tin cá nhân của mình]
Changes to our Privacy Statement 
[Thay đổi đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi]

Information we collect on our Sites [Thông tin chúng tôi thu thập trên các Trang web của chúng tôi]

We have designed our Sites so that visitors can navigate and view Site content without providing any Personal Information to us. This section describes information that visitors might choose to provide, as well as our practices for the automatic collection and use of non-Personal Information such as an IP address and a visitor’s navigation through the Sites.
[Chúng tôi đã thiết kế các Trang web của mình để khách truy cập có thể điều hướng và xem nội dung Trang web mà không cần cung cấp bất kỳ Thông tin cá nhân nào cho chúng tôi. Phần này mô tả thông tin mà khách truy cập có thể chọn cung cấp, cũng như các hoạt động của chúng tôi về việc tự động thu thập và sử dụng Thông tin không cá nhân chẳng hạn như địa chỉ IP và hành trình duyệt web của khách truy cập trên các Trang web.]

Consent to Processing in the U.S. and Elsewhere [Sự đồng ý xử lý tại Hoa Kỳ và các nơi khác]

Although this Site content is intended for an audience in Vietnam any information that you provide or we collect, will be available to Edwards Lifesciences affiliates and vendors around the world. Information is most likely to be shared with Edwards Lifesciences companies in the United States, where our global headquarters are located. This means that your information may be communicated to a country other than your country of residence for processing or storage, and it may also be communicated to third parties hired by us to provide services such as website hosting, database management, or analytics. We have taken measures to ensure your Personal Information remains protected to the standards described in this policy, wherever it is processed. Your use of the Sites means you consent to these transfers.
[Mặc dù nội dung Trang web này dành cho đối tượng khán giả tại Việt Nam, bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp hoặc chúng tôi thu thập sẽ có sẵn cho các chi nhánh và nhà cung cấp của Edwards Lifesciences trên toàn thế giới. Thông tin có khả năng được chia sẻ nhiều nhất với các công ty Edwards Lifesciences ở Hoa Kỳ, nơi đặt trụ sở chính toàn cầu của chúng tôi. Điều này có nghĩa là thông tin của bạn có thể được truyền đến một quốc gia khác ngoài quốc gia cư trú của bạn để xử lý hoặc lưu trữ, đồng thời cũng có thể được truyền đến các bên thứ ba do chúng tôi thuê để cung cấp các dịch vụ như lưu trữ trang web, quản lý cơ sở dữ liệu hoặc phân tích. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo Thông tin cá nhân của bạn vẫn được bảo vệ theo các tiêu chuẩn được mô tả trong chính sách này, bất kể nơi nào được xử lý. Việc bạn sử dụng các Trang web có nghĩa là bạn đồng ý với các chuyển giao này.]


Information You Provide
[Thông tin bạn cung cấp]

Through your use of the Sites, you may choose to provide us with Personal Information that identifies you or your family members. For example, a patient who has received one of Edwards Lifesciences’ products may choose to share his or her experiences with us. A person seeking employment may choose to apply for a job online or request additional information about job opportunities. A health care professional might ask that we send information about one or more of our products, or report information about a specific patient. A charitable organization might request a donation.
[Thông qua việc sử dụng các Trang web, bạn có thể chọn cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân xác định bạn hoặc các thành viên gia đình của bạn. Ví dụ, một bệnh nhân đã nhận được một trong các sản phẩm của Edwards Lifesciences có thể chọn chia sẻ trải nghiệm của mình với chúng tôi. Một người tìm kiếm việc làm có thể chọn nộp đơn xin việc trực tuyến hoặc yêu cầu thêm thông tin về các cơ hội việc làm. Một chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thể yêu cầu chúng tôi gửi thông tin về một hoặc nhiều sản phẩm của chúng tôi, hoặc báo cáo thông tin về một bệnh nhân cụ thể. Một tổ chức từ thiện có thể yêu cầu quyên góp.]

In addition, some aspects of our Sites may be restricted to use only by licensed health care professionals, and access to those portions of the Sites may require Personal Information to facilitate registration and verification. A healthcare professional registering to attend an Edwards-sponsored event where travel is provided, might register and have travel arranged for that event through a Site controlled by one of our service providers (such as www.cvent.com).
[Ngoài ra, một số khía cạnh của các Trang web của chúng tôi có thể bị hạn chế chỉ dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe được cấp phép sử dụng và quyền truy cập vào các phần đó của các Trang web có thể yêu cầu Thông tin cá nhân để tạo thuận lợi cho việc đăng ký và xác minh. Một chuyên gia chăm sóc sức khỏe đăng ký tham dự sự kiện do Edwards tài trợ có cung cấp dịch vụ du lịch, có thể đăng ký và sắp xếp du lịch cho sự kiện đó thông qua một Trang web do một trong những nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi kiểm soát (chẳng hạn như www.cvent.com).]

In these instances, in order to fulfill your request, we may ask for your Personal Information or other information to verify eligibility to view certain restricted content or to allow you to register for an event. In limited circumstances, such as an adverse event with one of our products, we may also be required to obtain Personal Information including your medical condition to enable required reporting to government regulatory agencies. Health care professionals should ensure that they have obtained their patient’s consent (where required) before submitting personal or medical information about their patients. Although you have the right to refuse to provide the information, this means we will likely not be able to fulfill your request. 
[Trong những trường hợp này, để đáp ứng yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu Thông tin cá nhân hoặc thông tin khác của bạn để xác minh điều kiện đủ để xem nội dung hạn chế nhất định hoặc cho phép bạn đăng ký tham dự sự kiện. Trong một số trường hợp hạn chế, chẳng hạn như sự kiện bất lợi với một trong các sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể được yêu cầu thu thập Thông tin cá nhân bao gồm tình trạng sức khỏe của bạn để cho phép báo cáo bắt buộc cho các cơ quan quản lý nhà nước. Chuyên gia chăm sóc sức khỏe nên đảm bảo họ đã có được sự đồng ý của bệnh nhân (nếu cần) trước khi gửi thông tin cá nhân hoặc y tế về bệnh nhân của họ. Mặc dù bạn có quyền từ chối cung cấp thông tin, điều này có nghĩa là chúng tôi có thể sẽ không thể đáp ứng yêu cầu của bạn.]


Information We Collect Automatically
[Thông tin chúng tôi thu thập tự động]

In order to improve the online experience, we routinely collect certain non-Personal Information about our visitors and their use of our Sites. For example, we record the IP address of each computer that logs onto our Sites. This IP address does not identify you personally, but it does allow us to maintain communication with your computer during your visit. It also allows us to identify the country you are visiting from, so that we may direct you automatically to the content that is appropriate for your country.
[Để cải thiện trải nghiệm trực tuyến, chúng tôi thường xuyên thu thập một số Thông tin không cá nhân về khách truy cập của mình và cách họ sử dụng các Trang web của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi ghi lại địa chỉ IP của mỗi máy tính đăng nhập vào các Trang web của chúng tôi. Địa chỉ IP này không xác định bạn cá nhân, nhưng nó cho phép chúng tôi duy trì liên lạc với máy tính của bạn trong suốt lượt truy cập của bạn. Nó cũng cho phép chúng tôi xác định quốc gia bạn đang truy cập từ đó, để chúng tôi có thể tự động chuyển hướng bạn đến nội dung phù hợp với quốc gia của bạn.]

We also use “cookies,” which are small text files that are placed on your computer. Cookies allow us to identify your navigation of the Sites and any specific pages or information that you visit. Cookies also allow us to identify your computer the next time you visit so that we can bring you to information on the Sites that may be of particular interest. For aspects of the Sites that require registration, cookies allow us to remember your login information. In addition, we hire third parties to provide services for us, and these third parties may also place cookies on your computer.
[Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng "cookie", là các tệp văn bản nhỏ được đặt trên máy tính của bạn. Cookie cho phép chúng tôi xác định hành trình duyệt web của bạn trên các Trang web và bất kỳ trang cụ thể hoặc thông tin nào bạn truy cập. Cookie cũng cho phép chúng tôi xác định máy tính của bạn vào lần truy cập tiếp theo để chúng tôi có thể đưa bạn đến thông tin trên các Trang web có thể đặc biệt hữu ích. Đối với các khía cạnh của Trang web yêu cầu đăng ký, cookie cho phép chúng tôi ghi nhớ thông tin đăng nhập của bạn. Ngoài ra, chúng tôi thuê các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi và các bên thứ ba này cũng có thể đặt cookie trên máy tính của bạn.]

Your Web browser allows you to disable these “cookies,” although you should be aware that some aspects of the Sites may not work efficiently without cookies.
[Trình duyệt web của bạn cho phép bạn vô hiệu hóa các "cookie" này, mặc dù bạn nên lưu ý rằng một số khía cạnh của các Trang web có thể không hoạt động hiệu quả nếu không có cookie.]

We may also place advertisements on third parties’ websites. These third parties may track website usage information, as well as information on “click throughs” from an advertisement to our Sites. This helps us understand the effectiveness of our advertising. This information is not personally identifiable.
[Chúng tôi cũng có thể đặt quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba. Các bên thứ ba này có thể theo dõi thông tin về việc sử dụng trang web, cũng như thông tin về "lượt nhấp qua" từ quảng cáo đến các Trang web của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi hiểu hiệu quả quảng cáo của mình. Thông tin này không thể nhận dạng cá nhân.]

Information provided to us outside the Sites [Thông tin được cung cấp cho chúng tôi ngoài các Trang web]

We recognize that we might receive Personal Information in ways other than through our Sites. We collect information about our customers and potential customers for the purposes of providing our products and services – such as contact information, financial/billing information, and any other information that is provided to us during the course of doing business. For example, many physicians notify us when a specific valve has been implanted, so that we can maintain a database of the patient that received a valve with a specific serial number. Physicians also notify us of complaints or adverse events with our products and may inadvertently include information about the patient’s health. Job applicants may submit paper applications. We maintain records of purchases by our physician customers and their attendance at educational and other events we host.
[Chúng tôi nhận thức rằng chúng tôi có thể nhận được Thông tin cá nhân theo những cách khác ngoài các Trang web của mình. Chúng tôi thu thập thông tin về khách hàng và khách hàng tiềm năng của mình cho mục đích cung cấp các sản phẩm và dịch vụ - chẳng hạn như thông tin liên hệ, thông tin tài chính / thanh toán và bất kỳ thông tin nào khác được cung cấp cho chúng tôi trong quá trình kinh doanh. Ví dụ: nhiều bác sĩ thông báo cho chúng tôi khi một loại van cụ thể được cấy ghép, để chúng tôi có thể duy trì cơ sở dữ liệu về bệnh nhân nhận được van có số sê-ri cụ thể. Các bác sĩ cũng thông báo cho chúng tôi về các khiếu nại hoặc sự kiện bất lợi với các sản phẩm của chúng tôi và có thể vô tình bao gồm thông tin về sức khỏe của bệnh nhân. Người xin việc có thể gửi đơn xin việc bằng giấy. Chúng tôi lưu giữ hồ sơ mua hàng của các bác sĩ khách hàng và sự tham dự của họ tại các sự kiện giáo dục và các sự kiện khác mà chúng tôi tổ chức.]

We also collect information from our employees, vendors, suppliers, consultants, professional advisors and other third parties for the purposes of managing and operating our business. For example, we will collect business contact information, financial information, and other information necessary to engage our suppliers and other business partners and to evaluate their performance. Personal Information is given the same protection by us, whether we receive it through a website or by other means. The descriptions below apply to Personal Information collected or received by us, no matter how the information was received.
[Chúng tôi cũng thu thập thông tin từ nhân viên, nhà cung cấp, nhà cung ứng, nhà tư vấn, cố vấn chuyên môn và các bên thứ ba khác của mình cho các mục đích quản lý và vận hành doanh nghiệp. Ví dụ: chúng tôi sẽ thu thập thông tin liên hệ kinh doanh, thông tin tài chính và các thông tin khác cần thiết để hợp tác với các nhà cung cấp và đối tác kinh doanh khác của chúng tôi và đánh giá hiệu quả hoạt động của họ. Chúng tôi bảo vệ Thông tin cá nhân như nhau, bất kể chúng tôi nhận được thông tin đó thông qua trang web hay bằng các phương thức khác. Các mô tả dưới đây áp dụng cho Thông tin cá nhân do chúng tôi thu thập hoặc nhận được, bất kể thông tin được nhận như thế nào.]

How we use the information we collect [Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được]

If you choose to provide Personal Information to us, we will use that information for a range of purposes:

 • To respond to your specific inquiry or request, and to provide you with information and access to resources that you have requested from us;
 • To provide, operate and maintain the Sites;
 • To improve the navigation and content of our Sites, system administration and security;
 • To process and complete transactions, including event registrations;
 • To manage our customer relationships, including to respond to inquiries and comments and providing customer service and support;
 • To provide our products and services;
 • To carry out research and development to improve our products and services;
 • To assess financial, credit or insurance risks arising from any relationship or prospective relationship with a customer, supplier, distributor or business partner;
 • To carry out other legitimate business purposes, and other purposes about which we will notify our employees, users and customers;

[Nếu bạn chọn cung cấp Thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó cho một loạt các mục đích:

 • Để trả lời cho câu hỏi hoặc yêu cầu cụ thể của bạn, và cung cấp cho bạn thông tin và quyền truy cập vào các tài nguyên mà bạn đã yêu cầu từ chúng tôi;
 • Để cung cấp, vận hành và bảo trì các Trang web;
 • Để cải thiện điều hướng và nội dung của các Trang web của chúng tôi, quản trị hệ thống và bảo mật;
 • Để xử lý và hoàn thành các giao dịch, bao gồm đăng ký sự kiện;
 • Để quản lý các mối quan hệ khách hàng của chúng tôi, bao gồm trả lời các câu hỏi và nhận xét, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng;
 • Để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Để thực hiện nghiên cứu và phát triển để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Để đánh giá các rủi ro về tài chính, tín dụng hoặc bảo hiểm phát sinh từ bất kỳ mối quan hệ hoặc mối quan hệ tiềm năng nào với khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối hoặc đối tác kinh doanh;
 • Để thực hiện các mục đích kinh doanh hợp pháp khác và các mục đích khác mà chúng tôi sẽ thông báo cho nhân viên, người dùng và khách hàng của mình.]

To perform any administrative process in relation to our employees. We will also give you an opportunity to tell us whether we may use your Personal Information to send you other information about Edwards Lifesciences’ products, activities, or opportunities. If at any time you wish to “unsubscribe” from these communications, you may do so by contacting us at the email address provided in this Privacy Statement. Edwards Lifesciences does not sell or otherwise provide Personal Information to third parties for the third parties’ marketing purposes.
[Để thực hiện bất kỳ quy trình hành chính nào liên quan đến nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để cho chúng tôi biết liệu chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn các thông tin khác về các sản phẩm, hoạt động hoặc cơ hội của Edwards Lifesciences hay không. Nếu bất kỳ lúc nào bạn muốn "hủy đăng ký" nhận những thông tin liên lạc này, bạn có thể thực hiện việc đó bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email được cung cấp trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Edwards Lifesciences không bán hoặc cung cấp Thông tin cá nhân cho các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị của các bên thứ ba.]

We may also aggregate this device-related and analytics information we collect from all visitors, which helps us to improve our Sites by monitoring interest in the various Site content and understanding how our visitors navigate the Sites. This information may also help us diagnose any problems with our Sites.
[Chúng tôi cũng có thể tổng hợp thông tin liên quan đến thiết bị và phân tích này mà chúng tôi thu thập từ tất cả khách truy cập, giúp chúng tôi cải thiện các Trang web của mình bằng cách theo dõi sự quan tâm đến các nội dung khác nhau trên Trang web và hiểu cách khách truy cập của chúng tôi điều hướng các Trang web. Thông tin này cũng có thể giúp chúng tôi chẩn đoán bất kỳ sự cố nào với các Trang web của mình.]

If you choose to provide Personal Information to us, we may combine that information with the non-Personal Information collected through IP address recognition and cookies, to help us understand your specific interests and to deliver pertinent information to you.
[Nếu bạn chọn cung cấp Thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi có thể kết hợp thông tin đó với Thông tin không cá nhân được thu thập thông qua nhận dạng địa chỉ IP và cookie, để giúp chúng tôi hiểu các sở thích cụ thể của bạn và cung cấp thông tin thích hợp cho bạn.]

 International processing in the U.S. and elsewhere [Xử lý quốc tế tại Hoa Kỳ và các nơi khác]

Any information that you provide, or we collect, may be disclosed to Edwards Lifesciences affiliates and to our third party service providers around the world for purposes that are consistent with this Privacy Statement. This includes transfers to the United States, where much of our electronic data are stored. If you choose to provide your Personal Information to us via the Sites, this provision of information constitutes your acknowledgement of and consent to such transfers.
[Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp hoặc chúng tôi thu thập đều có thể được tiết lộ cho các chi nhánh của Edwards Lifesciences và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi trên toàn thế giới cho các mục đích phù hợp với Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Điều này bao gồm việc chuyển giao sang Hoa Kỳ, nơi lưu trữ phần lớn dữ liệu điện tử của chúng tôi. Nếu bạn chọn cung cấp Thông tin cá nhân của mình cho chúng tôi thông qua các Trang web, việc cung cấp thông tin này đồng nghĩa với việc bạn xác nhận và đồng ý với các chuyển giao đó.]

This means that your information may be communicated to a country other than your country of residence for processing or storage, and it may also be communicated to third parties hired by us to provide services such as website hosting, database management, analytics services, travel and event registration. Some of these countries may not have data protection laws that are equivalent to the laws of the country where you reside, but we have taken measures to ensure your Personal Information remains protected to the standards described in this Privacy Statement, wherever it is processed.
[Điều này có nghĩa là thông tin của bạn có thể được truyền đến một quốc gia khác ngoài quốc gia cư trú của bạn để xử lý hoặc lưu trữ, đồng thời cũng có thể được truyền đến các bên thứ ba do chúng tôi thuê để cung cấp các dịch vụ như lưu trữ trang web, quản lý cơ sở dữ liệu, dịch vụ phân tích, du lịch và đăng ký sự kiện. Một số quốc gia này có thể không có luật bảo vệ dữ liệu tương đương với luật của quốc gia nơi bạn cư trú, nhưng chúng tôi đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo Thông tin cá nhân của bạn vẫn được bảo vệ theo các tiêu chuẩn được mô tả trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này, bất kể nơi nào được xử lý.]

Disclosure of information to third parties [Tiết lộ thông tin cho các bên thứ ba]

Edwards Lifesciences uses third parties that perform services for us, including data processing services, and those third parties have agreed to maintain the privacy and security of any Personal Information they receive from us.
[Edwards Lifesciences sử dụng các bên thứ ba thực hiện các dịch vụ cho chúng tôi, bao gồm dịch vụ xử lý dữ liệu và các bên thứ ba đó đã đồng ý duy trì quyền riêng tư và bảo mật của bất kỳ Thông tin cá nhân nào họ nhận được từ chúng tôi.]

In some instances, we may be required by law, subpoena, or court order to disclose information. For example, if you use a Site to report an adverse product experience, we may be required to report that information to the U.S. Food and Drug Administration (FDA) or to similar regulatory agencies in other countries. We may also disclose information where we believe necessary in order to protect the vital interests of any person, or exercise, establish or defend our legal rights.
[Trong một số trường hợp, theo luật pháp, trát hầu tòa hoặc lệnh của tòa án, chúng tôi có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin. Ví dụ: nếu bạn sử dụng Trang web để báo cáo trải nghiệm bất lợi với sản phẩm, chúng tôi có thể được yêu cầu báo cáo thông tin đó cho Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) hoặc các cơ quan quản lý tương tự ở các quốc gia khác. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin khi chúng tôi tin rằng cần thiết để bảo vệ các lợi ích quan trọng của bất kỳ người nào, hoặc thực hiện, thiết lập hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi.]

If a third-party buys any of our group members or their assets, then we may disclose information to that third party in connection with the sale. We will make clear to the third-party purchaser that it may only use Personal Information it receives from us for the purposes for which it was originally obtained.
[Nếu một bên thứ ba mua bất kỳ thành viên nào trong tập đoàn của chúng tôi hoặc tài sản của họ, thì chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho bên thứ ba đó liên quan đến việc bán hàng. Chúng tôi sẽ thông báo rõ ràng cho bên thứ ba mua hàng rằng họ chỉ được sử dụng Thông tin cá nhân nhận được từ chúng tôi cho các mục đích ban đầu thu thập thông tin đó.]

Finally, we may request your consent to share your Personal Information with some third parties. In those circumstances, we will only share your Personal Information with your consent.
[Cuối cùng, chúng tôi có thể yêu cầu bạn đồng ý cho phép chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với một số bên thứ ba. Trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với sự đồng ý của bạn.]

Please note that under certain circumstances, we may be required to disclose your Personal Information in response to lawful requests by public authorities, including to meet national security or law enforcement requirements
[Lưu ý rằng trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể được yêu cầu tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn để đáp ứng các yêu cầu hợp pháp của các cơ quan công quyền, bao gồm việc đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật.]

Your privacy choices [Lựa chọn quyền riêng tư của bạn]

In your use of the Sites, you will be given opportunities to make choices about the Personal Information we receive and how we use it. If you choose not to provide us with certain Personal Information, we may not be able to process your Personal Information for the intended purpose.
[Trong quá trình sử dụng các Trang web, bạn sẽ được cung cấp cơ hội để lựa chọn về Thông tin cá nhân chúng tôi nhận được và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó. Nếu bạn chọn không cung cấp cho chúng tôi một số Thông tin cá nhân nhất định, chúng tôi có thể không xử lý được Thông tin cá nhân của bạn cho mục đích dự định.]

Receive information about Edwards. [Nhận thông tin về Edwards Lifesciences]

If you provide Personal Information to us, you may be asked to confirm whether you would like to receive future communications, including e-mail communications. If you confirm, we may from time to time send you information about products or services. Even if you confirm that Edwards to send you additional information, you may change your mind at any time by contacting us at the email address provided in this Privacy Statement or by following the instructions in any email communications we send you.
[Nếu bạn cung cấp Thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu xác nhận xem bạn có muốn nhận các thông tin liên lạc trong tương lai, bao gồm cả thông tin liên lạc qua email hay không. Nếu bạn xác nhận, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ theo thời gian. Ngay cả khi bạn đồng ý cho Edwards Lifesciences gửi cho bạn thêm thông tin, bạn có thể thay đổi quyết định bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email được cung cấp trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này hoặc bằng cách làm theo hướng dẫn trong bất kỳ thông tin liên lạc qua email nào chúng tôi gửi cho bạn.]

Cookies. Please refer to your browser settings for information about how to accept or refuse cookies and similar tracking technologies.
[Cookie. Vui lòng tham khảo cài đặt trình duyệt của bạn để biết thông tin về cách chấp nhận hoặc từ chối cookie và các công nghệ theo dõi tương tự.]

Accessing, Correcting or Changing Your Personal Information. If you wish to access, update or correct, amend or delete the Personal Information you have previously given us, please contact us at the email address provided in this Privacy Statement. We will consider your request in accordance with any applicable laws.
[Truy cập, Sửa chữa hoặc Thay đổi Thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn truy cập, cập nhật hoặc sửa chữa, sửa đổi hoặc xóa Thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp trước đó cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email được cung cấp trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn theo luật pháp hiện hành.]

Do Not Track Signals/Online Tracking. Some Web browsers may be set to send a “Do Not Track” (DNT) signal to the websites you visit. This signal instructs the website to not collect information about your activities across different websites. We currently do not respond to DNT signals.
[Tín hiệu Không theo dõi / Theo dõi trực tuyến. Một số trình duyệt web có thể được đặt để gửi tín hiệu "Không theo dõi" (DNT) đến các trang web bạn truy cập. Tín hiệu này yêu cầu trang web không thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên các trang web khác nhau. Hiện tại chúng tôi không phản hồi các tín hiệu DNT.]

However, Edwards Lifesciences does not track your activities on any third-party websites or applications (except for monitoring of your interactions with any of our advertisements on third-party sites), and we do not select content based on your activities on third-party sites or applications. If you visit more than one Edwards Site, we do track your activities on all Edwards-run websites, so that we can improve your overall experience with Edwards.
[Tuy nhiên, Edwards Lifesciences không theo dõi hoạt động của bạn trên bất kỳ trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba nào (trừ trường hợp theo dõi tương tác của bạn với bất kỳ quảng cáo nào của chúng tôi trên các trang web của bên thứ ba) và chúng tôi không chọn nội dung dựa trên hoạt động của bạn trên các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba. Nếu bạn truy cập nhiều hơn một Trang web của Edwards, chúng tôi sẽ theo dõi hoạt động của bạn trên tất cả các trang web do Edwards quản lý, để chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm tổng thể của bạn với Edwards.]

Removing your Personal Information. You may request that Edwards Lifesciences delete your Personal Information by contacting us at the email address provided in this Privacy Statement.
[Xóa Thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể yêu cầu Edwards Lifesciences xóa Thông tin cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email được cung cấp trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này.]

Children's privacy [Quyền riêng tư của trẻ em]

Edwards Lifesciences does not intend to collect Personal Information from children under age 13, without consent from such child, and the child’s parent or legal guardian. We do not share Personal Information of anyone under 13 years of age with anyone outside of Edwards (except where required by law, and to our agents who have committed to maintain data privacy).
[Edwards Lifesciences không có ý định thu thập Thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi, mà không có sự đồng ý của trẻ em đó và cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ. Chúng tôi không chia sẻ Thông tin cá nhân của bất kỳ ai dưới 13 tuổi với bất kỳ ai bên ngoài Edwards (trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật và cho các đại lý của chúng tôi, những người đã cam kết bảo mật dữ liệu).]

Children under 13 years of age should not submit any Personal Information to us without the express permission of their parent or legal guardian. If you believe that your child has submitted Personal Information and you would like to request that their information, be removed from our systems, please contact us at the email address provided in this Privacy Statement. We will make reasonable efforts to comply with your request.
[Trẻ em dưới 13 tuổi không nên gửi bất kỳ Thông tin cá nhân nào cho chúng tôi mà không có sự cho phép rõ ràng của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của chúng. Nếu bạn tin rằng con bạn đã gửi Thông tin cá nhân và bạn muốn yêu cầu xóa thông tin của chúng khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email được cung cấp trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để tuân theo yêu cầu của bạn.]

Our commitment to data security and protection [Cam kết của chúng tôi về bảo mật và an toàn dữ liệu]

Edwards Lifesciences understands that the security of your Personal Information is of the utmost importance, and we work to maintain your trust. We use industry-standard technological and organizational measures to protect the security of the information that we collect and that which you provide to us.
[Edwards Lifesciences hiểu rằng việc bảo mật Thông tin cá nhân của bạn là vô cùng quan trọng và chúng tôi nỗ lực duy trì niềm tin của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức theo tiêu chuẩn ngành để bảo vệ tính bảo mật của thông tin chúng tôi thu thập và thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi.]

Despite these reasonable efforts to safeguard Personal Information from loss, theft, alteration, or other types of misuse, we cannot guarantee that such loss will never occur. There is always a risk that a third party, without our authorization, might unlawfully access our systems or otherwise access Personal Information.
[Mặc dù chúng tôi nỗ lực hợp lý để bảo vệ Thông tin cá nhân khỏi mất mát, trộm cắp, thay đổi hoặc các loại sai trái khác, chúng tôi không thể đảm bảo rằng việc mất mát như vậy sẽ không bao giờ xảy ra. Luôn luôn có rủi ro là một bên thứ ba, không được chúng tôi ủy quyền, có thể truy cập trái phép vào hệ thống của chúng tôi hoặc truy cập Thông tin cá nhân theo cách khác.]

If you have concerns about your Personal Information [Nếu bạn có thắc mắc về Thông tin cá nhân của mình]

If you have any questions about this Privacy Statement or about your Personal Information, you may contact us through the below address: [Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Tuyên bố về Quyền riêng tư này hoặc về Thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:]

Vietnam Contact Person
[Người liên hệ tại Việt Nam]

Jarrel Ong, Director Human Resources,
Edwards Lifesciences Vietnam Company Limited
Room 401, Regus M-Building, 4th Floor,
Lot C7B-02A, Area A, New Urban South City, Tan Phu Ward,
District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
[Ông Jarrel Ong, Giám đốc Nhân sự,
Công ty TNHH Edwards Lifesciences Việt Nam
Phòng 401, Tòa nhà Regus M, Tầng 4,
Lô C7B-02A, Khu A, Thành phố phía Nam đô thị mới, Phường Tân Phú,
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam]

Global Contact Person
[Người liên hệ toàn cầu]

Privacy Office
Edwards Lifesciences LLC
One Edwards Way
Irvine, California 92614
Email: privacy@edwards.com
[Văn phòng Quyền riêng tư
Edwards Lifesciences LLC
Một Đường Edwards
Irvine, California 92614
Email:
privacy@edwards.com]

If you wish to receive a response by email, please be sure to include your name, postal address, and email address. If we do not receive an email address, we will respond by postal mail.
[Nếu bạn muốn nhận trả lời qua email, vui lòng đảm bảo bao gồm tên, địa chỉ bưu điện và địa chỉ email của bạn. Nếu chúng tôi không nhận được địa chỉ email, chúng tôi sẽ trả lời qua đường bưu điện.]

Changes to our Privacy Statement [Thay đổi đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi]

From time to time, we may revise our Privacy Statement. When we do so, we will post the updated policy and change the "last revised" date below. You are encouraged to check back on this page on occasion in order to remain up to date with our practices.
[Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sửa đổi Tuyên bố về Quyền riêng tư của mình. Khi chúng tôi làm như vậy, chúng tôi sẽ đăng chính sách được cập nhật và thay đổi ngày "sửa đổi cuối cùng" bên dưới. Bạn được khuyến khích kiểm tra lại trang này thỉnh thoảng để cập nhật các hoạt động của chúng tôi.]

Our intention is to use Personal Information in accordance with the Privacy Statement in place at the time the information was collected. If we intend to materially change the way in which we use or share Personal Information, we will inform you in advance and you will be given an opportunity to choose whether to allow us to use your information in those new or different ways.
[Mục đích của chúng tôi là sử dụng Thông tin cá nhân theo Tuyên bố về Quyền riêng tư hiện hành tại thời điểm thu thập thông tin. Nếu chúng tôi có ý định thay đổi đáng kể cách sử dụng hoặc chia sẻ Thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn và bạn sẽ được trao cơ hội để lựa chọn cho phép chúng tôi sử dụng thông tin của bạn theo những cách mới hoặc khác biệt đó.]

English version of our Privacy Statement [Bản tiếng Anh của Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi]

In the event of any inconsistency between the English version and the Vietnamese version of our Privacy Statement, the English version shall prevail over the Vietnamese version.
[Trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán nào giữa phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt của Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên hơn phiên bản tiếng Việt.]

Last revised on 10 October 2023