Skip to main content
Edwards Lifesciences Logo

Sekretesspolicy

Privacy Policy Banner Image
Privacy Policy Banner Image
Privacy Policy Banner Image

Edwards Lifesciences Sekretesspolicy

(Uppdaterad 22 januari 2021 – Europa, inklusive Storbritannien och Schweiz)

Download PDF

Edwards Lifesciences Corporation, Edwards Lifesciences LLC, och deras dotterbolag (gemensamt benämnda “Edwards Lifesciences, ”vår”, ”vi” eller ”oss”) förstår vikten av personlig integritet online och är engagerade i att skydda den personliga integriteten hos våra användare samt respektera deras val i sådana frågor. Denna Sekretesspolicy beskriver våra åtgärder och tillvägagångsätt samt vår användning och lagring av information på ”www.edwards.com” samt andra webbplatser som ägs, drivs eller kontrolleras av oss (”Webbplatserna” eller ”Webbplatser”). Sekretesspolicyn gäller även sådan personlig information som vi samlar in och behandlar på andra sätt än direkt genom våra Webbplatser (tillexempel personuppgifter om våra kunder, slutanvändare, försäljare och tjänsteleverantörer i samband med att vi tillhandahåller våra produkter och tjänster). 

Vänligen notera att Webbplatserna kan innehålla länkar till andra webbplatser som ägs eller kontrolleras av tredje part. Denna Sekretesspolicy gäller endast Edwards Lifesciences Webbplatser. Vi varken kontrollerar eller stödjer innehållet hos tredje parts webbplatser och tar därför inte något ansvar för dataskyddshanteringen på webbplatser som ligger utanför vår kontroll. Vi uppmanar dig att granska sekretessvillkoren för de webbplatser du besöker som drivs av tredje part.

Om du önskar läsa mer om något specifikt område av denna Sekretesspolicy, vänligen klicka på någon av länkarna nedan. Om du önskar att läsa Sekretesspolicyn i sin helhet, vänligen scrolla nedåt.

Information som vi samlar in på Webbplatserna
Information som tillhandahålls oss utanför Webbplatserna
Hur vi använder den inhämtade informationen
Internationell behandling i USA och i övriga världen 
Utlämnande av information till tredje part 
Dina Sekretessval 
Barns integritet 
Vårt åtagande gällande datasäkerhet och dataskydd 
Om du har frågor kring dina Personliga Uppgifter 
Ändringar av vår Sekretesspolicy

Vilken typ av verksamhet håller Edwards Lifesciences på med?

Edwards Lifesciences Corporation är världsledande inom patientfokuserade medicinska innovationer avseende hjärt- och kärlsjukdomar, samt intensivvård och övervakning vid operationer. Vi drivs av en passion för att hjälpa patienter, och samarbetar med världsledande forskare och vårdpersonal för att bemöta de hälsobehov som finns, förbättra för patienter och öka deras livskvalitet. Edwards Lifesciences Corporation har sitt huvudkontor i USA, men dotterbolag i hela världen (gemensamt ”Edwards”). Edwards Lifesciences samarbetar med läkare för att ta fram produkter designade för att hjälpa patienter att leva längre, hälsosammare och mer produktiva liv. Vi fokuserar på medicinsk teknik för att bemöta stora och växande patientgrupper med väsentliga behov där det ännu inte finns kliniska lösningar.

För mer information om Edwards Lifesciences, vänligen se avsnittet ”About Us” på vår webbsida https://www.edwards.com/aboutus/home.

INFORMATION SOM VI SAMLAR IN PÅ WEBBPLATSERNA

Webbplatserna är designade så att besökare kan se dess innehåll och navigera på sajten utan att behöva tillhandahålla personlig information såsom namn, adress, e-postadress eller telefonnummer.

Detta avsnitt förklarar vilken typ av information som besökare kan lämna frivilligt samt hur systemet för automatisk inhämtning av information fungerar och vad som gäller för användning av en besökares enhetsrelaterade och statistiska uppgifter, såsom besökarens IP-adress och information avseende hur besökaren navigerat på sajten.

Information som Ni lämnar/tillhandahåller

När du använder Webbplatserna kan du själv välja att tillhandahålla oss personliga uppgifter som identifierar dig eller din familj. Dessa uppgifter kan bestå av en persons namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, information om hälsotillstånd eller annan information som tillåter Edwards Lifesciences att identifiera eller kontakta personen. Nedan följer några exempel på detta. En patient som har använt någon av Edwards Lifesciences produkter kan välja att dela sin upplevelse med oss. En person som söker jobb kan söka detta online eller begära ytterligare information om jobbmöjligheter. Hälso- och sjukvårdspersonal kan komma att be om information om någon av våra produkter eller rapportering angående en specifik patient. En välgörenhetsorganisation kan be om en donation.

Utöver detta kan vissa delar av Webbplatserna vara begränsade till att användas endast av hälso- och sjukvårdspersonal och tillgång till dessa delar av Webbplatserna kan kräva personliga uppgifter för att möjliggöra registrering och verifiering.

För att tillmötesgå din önskan att använda Webbplatsernas tjänster kan vi komma att be om personliga uppgifter såsom namn, postadress, e-postadress, telefonnummer samt eventuellt en medicinsk legitimation/ID eller annan information för att verifiera din rätt till att se viss sekretessbelagd information eller för att möjliggöra för dig att registrera dig till ett event. Vid ovanliga situationer såsom vid en negativ biverkning från någon av våra produkter kan vi också be om personliga uppgifter angående ditt medicinska tillstånd för att kunna uppfylla myndighetskrav på rapportering. Hälso- och sjukvårdspersonal ska säkerställa att de har erhållit godkännande från sina patienter (när sådant krävs) innan de lämnar personliga eller medicinska uppgifter om sina patienter.

Information som vi inhämtar automatiskt

För att förbättra upplevelsen online samlar vi rutinmässigt in statistisk information om våra besökare, deras användning av Webbplatserna samt enhetsrelaterade uppgifter. Exempelvis registrerar vi IP-adresser från varje dator som loggar in på Webbplatserna. Dessa IP-adresser gör inte att vi kan identifiera dig med namn eller kontaktuppgifter men det möjliggör för oss att kommunicera med din enhet under ditt besök på Webbplatserna. Det gör att vi kan identifiera från vilket land du har loggat in så att vi kan leda dig direkt till innehåll som är lämpligt för ditt land.

Vi använder oss även av “cookies” och liknande spårningstekniker. Dessa utgörs av små datafiler som placeras i din dator och gör det möjligt för oss och våra partners att följa din navigation på Webbplatserna och att se specifika sidor och information som du besöker. För mer information om cookies, inklusive dina rättigheter i förhållande till cookies, vänligen besök vår Cookiepolicy.

Vi kan även komma att annonsera på tredje parts webbplats. Dessa tredje parter kan inhämta information om hur deras webbplatser används samt information om ”click throughs” från en annons till Webbplatserna. Detta hjälper oss att bedöma annonseringens effektivitet.

INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS OSS UTANFÖR WEBBPLATSERNA

Vi är medvetna om att vi kan komma att motta personliga uppgifter på andra sätt än genom direkta besök på våra Webbplatser. I syfte att tillhandahålla våra produkter och tjänster samlar vi in personliga uppgifter, såsom kontaktuppgifter, finansierings- och fakturarelaterad information och annan information som tillhandahålls i samband med affärer med oss, om såväl befintliga som potentiella kunder. Vi blir exempelvis informerade av läkare i samband med utförda hjärtklaffsimplantationer varvid vi upprätthåller en databas över vilka patienter som har en viss hjärtklaff med ett särskilt serienummer. Läkare informerar oss även om klagomål eller inträffade skador relaterade till våra produkter varigenom de oavsiktligen kan komma att lämna ut information om den ifrågavarande patientens hälsa. När det gäller jobbsökanden kan det hända att ansökningar skickas in i pappersformat. Vi upprätthåller även ett register över vilka köp våra läkare gör samt i vad mån de besöker utbildningsevent eller andra slags event som vi arrangerar

Vi samlar även in uppgifter från våra återförsäljare, leverantörer, konsulter, professionella rådgivare och andra tredje parter inom ramen för vår affärsverksamhet. Exempelvis samlar vi in kontaktuppgifter, finansiell information och annan information som är nödvändig för att vi ska kunna inleda samarbeten med våra leverantörer och andra affärspartners samt för att kunna utvärdera deras prestationer.

Personliga uppgifter erhåller samma skydd oavsett om det har kommit oss tillhanda genom våra Webbplatser eller på annat sätt. Beskrivningen nedan är därför tillämplig vid insamling eller mottagande av personliga uppgifterutan hänsyn till hur informationen har kommit oss tillhanda.

HUR VI ANVÄNDER DEN INHÄMTADE INFORMATIONEN

Om du väljer att tillhandahålla oss personliga uppgifter kommer vi att använda den informationen för en rad olika ändamål:

  • För att besvara en specifik förfrågan eller begäran samt för att ge dig information och tillgång till resurser som du har begärt från oss;
  • För att tillhandahålla, driva och underhålla Webbplatserna;
  • För att förbättra navigationen och innehållet på våra Webbplatser samt för systemadministrationen och säkerheten;
  • För att behandla, genomföra och verkställa transaktioner;
  • För att hantera våra kundrelationer inklusive besvara förfrågningar och kommentarer samt tillhandahålla kundservice och kundsupport;
  • För att tillhandahålla våra produkter och tjänster;
  • För att bedriva forskning och utveckling i syfte att förbättra våra produkter och tjänster;
  • För att bedöma finansiella risker och kredit- och försäkringsrisker som uppstår i varje befintlig relation eller potentiell relation med kunder, leverantörer, distributörer eller affärspartners;
  • För att uppnå/säkerställa övriga legitima affärsändamål samt övriga ändamål vilka vi kommer att informera våra användare och kunder om.

Vi ger dig också möjligheten att själv bestämma om vi får använda dina personliga uppgifter för att tillhandahålla annan information om Edwards Lifesciences produkter, aktiviteter eller möjligheter.  Om du vid något tillfälle önskar att avregistrera dig från denna kommunikation gör du det genom att fylla i detta  formulär. Edwards Lifesciences säljer inte eller på annat sätt distribuerar personliga uppgifter till utomstående parter för deras marknadsföring.

Vi kan komma att använda den enhetsrelaterade och statistiska informationen som vi och våra partners har samlat in (avseende din dators IP-adress och genom användandet av cookies) vid dina framtida besök. Denna information gör det möjligt för oss att visa dig specifikt innehåll på Webbplatserna som kan vara av intresse för dig samt spara information om din dator till ditt nästa besök. Om du besöker flera Edwards Lifesciences Webbplatser kan vi komma att sammanställa informationen från dina besök för att bättre förstå användandet av Webbplatserna.

Vi kan även komma att sammanställa enhetsrelaterad och statistisk information som vi inhämtar från samtliga besökare, vilket hjälper oss att förbättra Webbplatserna genom att bevaka intresset för de olika Webbplatsernas innehåll och förstå hur våra besökare navigerar på Webbplatserna. Denna information kan också hjälpa oss att diagnostisera eventuella problem med Webbplatserna.

Om du väljer att tillhandahålla oss personliga uppgifter kan vi komma att sammanställa dessa uppgifter med de opersonliga uppgifter som vi har insamlat genom igenkänning av IP-adresser och genom cookies för att vi ska kunna förstå dina specifika intressen och på så sätt att leverera relevant information till dig.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vår rättsliga grund för insamling och användning av de personuppgifter som beskrivs ovan beror på vilken typ av personuppgift som avses och i vilken specifik kontext vi samlar in personuppgiften.

Vanligtvis brukar vi samla in personuppgifter från dig endast när vi har ditt samtycke, när vi behöver personuppgifter för att fullfölja ett avtal med dig, eller med intresseavvägning som grund, när behandlingen är i vårt berättigade intresse och dina intressen eller grundläggande rättigheter inte väger tyngre. I vissa fall kan vi även ha en rättslig skyldighet att samla in personuppgifterna från dig eller på annat sätt ha behov av personuppgifterna för att skydda dina eller annan persons grundläggande intressen (exempelvis för att följa föreskrifter inom hälsovården).

Om vi ber om dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller ett avtal med dig. kommer vi att klargöra detta för dig vid aktuell tidpunkt och informera dig om huruvida ditt tillhandahållande av personuppgifterna är obligatoriskt eller inte (liksom om möjliga konsekvenser om du inte tillhandahåller personuppgifterna)

Likaså, om vi samlar in och använder dina personuppgifter med intresseavvägning som grund (vårt eller tredje mans intresse), så kommer vi att klargöra för dig vilka dessa berättigade intressen är vid aktuell tidpunkt.

Om du har några frågor om eller behöver ytterligare information om våra rättsliga grunder för att samla in och använda dina personuppgifter, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som finns under rubriken ”Om du har frågor kring dina personliga uppgifter” nedan.

INTERNATIONELL BEHANDLING I USA OCH I ÖVRIGA VÄRLDEN

All information som du tillhandahåller oss eller som vi inhämtar kan komma att skickas till Edwards Lifesciences dotterbolag och till utomstående parter i form av serviceleverantörer runt om i världen. Detta sker i sådana fall i enlighet med ändamål som är förenliga med denna Sekretesspolicy. Detta inkluderar överföringar till USA, där en stor andel av vår elektroniska data lagras. Detta innebär att de personuppgifter som vi samlar in kan komma att behandlas i dessa länder.

Detta kan komma att betyda att din information kan bli kommunicerad till ett annat land än ditt hemvistelseland för bearbetning och lagring och den kan också bli kommunicerad till tredje part som är anlitad av oss för att leverera tjänster såsom webbplatser, databashantering eller analystjänster. Några av dessa länder har eventuellt inte något motsvarande skydd för data som ditt lands lagar ger men vi implementerat lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personliga uppgifter fortfarande är skyddade enligt de standarder som föreskrivs i denna Sekretesspolicy och tillämpliga dataskyddslagar oavsett var uppgifterna behandlas (inklusive om du befinner dig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Storbritannien, genom att implementera standardavtalsklausuler mellan våra koncernbolag och med våra icke-EES/icke-brittiska tjänsteleverantörer).

För besökare från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz, vänligen se också nedan om information angående vår delaktighet i EU-USA Privacy Shield-överenskommelsen och Schweiz-USA Privacy Shield-överenskommelsen. Notera dock att även om Edwards Lifesciences koncernbolag som anges nedan fortsätter att delta i EU-USA och Schweiz-USA Privacy Shield, förlitar de sig inte på EU-US och Swiss-US Privacy Shield som ett rättsligt verktyg för att tillåta deras överföring av personliga uppgifter till USA, utan har istället implementerat lämpliga skyddsåtgärder (som beskrivs ovan) för att skydda dessa överföringar.

EU-USA Privacy Shield och Schweiz-USA Privacy Shield

Vid behandling av personliga uppgifter som härrör från EES-området och Schweiz har vi vederbörligt certifikat gällande efterlevnad av regler i EU-USA Privacy Shield-överenskommelsen och Schweiz-USA Privacy Shield-överenskommelsen såsom de fastställs av Förenta Staternas handelsdepartement avseende insamling, användande och kvarhållande av personliga uppgifter från europeiska länder. Vi kan intyga att vi följer Privacy Shields principer gällande meddelanden, val, ansvar vid vidareöverföring, säkerhet, dataintegritet- och ändamålsbegränsning, tillgång, tillflykt och verkställighet. För att få veta mer om EU-USA Privacy Shield-överenskommelsen och Schweiz-USA Privacy Shield-överenskommelsen, vänligen besök: https://www.privacyshield.gov. För att ta del av våra certifikat gällande EU-USA Privacy Shield-överenskommelsen och Schweiz-USA Privacy Shield-överenskommelsen, vänligen besök: https://www.privacyshield.gov/list.

Våra enheter i USA står under den federala Handelskommissionens utrednings- och verkställighetsbefogenheter.

När vi överför personliga uppgifter till tredje partsagenter enligt Privacy Shield kvarstår vi som ansvariga för den händelse att dessa tredje partsagenter underlåter att behandla dina personliga uppgifter i enlighet med principerna som stadgas i Privacy Shield. Vårt ansvar begränsas emellertid om vi kan styrka att vi inte är ansvariga för händelserna som legat till grund för inträffad skada.

Om du har några frågar eller funderingar angående vår EU-USA eller Schweiz-USA Privacy-Shield-certifiering är du välkommen att kontakta oss via kontaktinformationen nedan så ska vi snarast besvara din fråga eller fundering.

Om du har ett olöst ärende gällande integritet eller användning av dina personuppgifter som vi inte hanterat på ett tillfredsställande sätt, kan du kontakta Edwards Lifesciences oberoende tvistlösningsleverantör i USA (utan kostnad) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Om detta oberoende tvistelösningsalternativ inte förmår att hantera din situation tillåter Privacy Shield skiljeförfaranden i vissa situationer. För mer information om skiljeförfarandet, vänligen besök https://www.privacyshield.gov/ Om du besöker Webbsidan och befinner dig i Europa, har du rätt att ge in klagomål om vår insamling och användning av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet. För mer information, vänligen kontakta din lokala tillsynsmyndighet (kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, Schweiz och vissa icke-europeiska länder (inklusive USA och Kanada) finns här:

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_sv)

Vi kommer också att bistå och agera i enlighet med all eventuell utredning, alla beslut eller råd som har meddelats av USA:s Handelsministeriet och den federala Handelskommissionen vad beträffar personuppgifter som vi mottar inom ramen för Privacy-Shield-överenskommelsen.

Vänligen notera att under vissa omständigheter kan det hända att vi behöver be dig att överlämna personliga uppgifter inom ramen för rättsliga förfaranden på uppmaning av myndigheter. Detta gäller även med hänsyn till nationell säkerhet eller inom ramen för polisiära eller motsvarande förfaranden.

UTLÄMNANDE AV INFORMATION TILL TREDJE PART

Edwards Lifesciences anlitar tredje part för leverans av tjänster, inklusive bearbetning av data. Dessa parter har samtyckt till att upprätthålla sekretessen och skyddet för alla personliga uppgifter som de får från oss.

I vissa fall kan det vara nödvändigt på grund av lag, stämning eller domstolsbeslut att redovisa personliga uppgifter. Om du till exempel rapporterar en negativ produktupplevelse kan vi komma att behöva rapportera den informationen till den Amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA) eller annan liknande tillsynsmyndighet i ett annat land. Vi kan också komma att behöva redovisa information i situationer där vi bedömer det som nödvändigt för att skydda en persons vitala intressen eller för att utöva, upprätthålla samt försvara våra juridiska rättigheter.

Om tredje part förvärvar någon av medlemmarna i koncernen eller dess tillgångar kan vi komma att redovisa information till denna tredje part i anknytning till försäljningen. Vi kommer i detta fall att klargöra för köparen att denna endast får använda de personliga uppgifter som de får via oss för de ändamål som de ursprungligen inhämtats för.

Slutligen kan vi komma att begära ett godkännande från dig för att dela dina personliga uppgifter med vissa utomstående parter. Under dessa omständigheter kommer vi endast att dela dina personliga uppgifter om du ger oss ditt godkännande.


DINA SEKRETESSVAL

När du använder Webbplatserna kommer du att få möjligheten att göra val angående vilka personliga uppgifter vi mottar och hur vi får använda dessa.

Motta information om Edwards Lifesciences. Om du ger oss dina personliga uppgifter kan du även få en förfrågan om att bekräfta huruvida du vill motta framtida kommunikation, inklusive kommunikation via e-post. Om du godkänner detta kommer vi ibland att skicka dig information om våra produkter och tjänster. Även om du har godkänt att Edwards Lifesciences får skicka ytterligare information till dig kan du alltid ändra dig och avregistrera dig genom att fylla i detta formulär eller genom att följa instruktionerna i något av de mail som vi har sänt dig. 

Cookies.  Vänligen läs vår Cookiepolicy för information om hur du accepterar eller nekar cookies och liknande spårningsteknik.

Åtkomst, Rättning och Ändring av Dina Personliga Uppgifter. Om du önskar att få åtkomst till, uppdatera eller rätta, tillägga eller radera dina personliga uppgifter som du tidigare har gett oss, vänligen fyll i detta formulär. När vi har mottagit din begäran kommer vi att behandla ditt ärende i enlighet med principerna i Privacy Shield-överenskommelserna och all annan tillämplig lagstiftning.

Do Not Track Signals/Online Spårning. Vissa webbläsare kan vara inställda till att skicka en “Do Not Track” (DNT) signal till de webbplatser du besöker. Dessa signaler instruerar webbplatsen att inte samla information om dina aktiviteter på olika webbplatser. För tillfället svarar vi inte på DNT signaler. 

Edward Lifesciences spårar dock inte dina aktiviteter på någon annan webbplats eller i något annat program tillhörande tredje part (förutom att vi spårar dina interaktioner med våra annonser på tredje parts webbplats) och vi väljer heller inte innehåll baserat på dina aktiviteter på webbplats eller i program tillhörande tredje part. Om du besöker mer än en Edward Webbplats så spårar vi dina aktiviteter på alla Edward Lifesciences-styrda Webbplatser så att vi kan förbättra din helhetsupplevelse med Edwards Lifesciences.

Radering av dina personliga uppgifter. Du kan begära att Edwards Lifesciences tar bort dina personliga uppgifter genom att fylla i detta formulär.

Härutöver kan du motsätta dig behandling av dina personuppgifter, begära att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller begära att få ut dina personuppgifter. Återigen, du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som finns under rubriken ”Om du har frågor kring dina personliga uppgifter” nedan.

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling för marknadsföring som vi skickar till dig. Du kan utöva denna rätt genom att klicka på ”avprenumerera” eller ”opt-out” länken i de e-mails med marknadsföring som vi skickar till dig. För att invända mot andra typer av marknadsföring (som via brev eller telefon), vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som finns under rubriken ”Om du har frågor kring dina personliga uppgifter”  nedan.

Likaså har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, i de fall vår behandling av dina personuppgifter grundas på samtycke. Att du återkallar ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas, och inte heller behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på andra rättsliga grunder än samtycke.

Du har rätt att ge in klagomål till en tillsynsmyndighet avseende vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, vänligen kontakta tillsynsmyndigheten i ditt land. (kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz, finns på https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_sv.)

Vi besvarar samtliga förfrågningar vi får från individer som vill använda sig av sina rättigheter avseende dataskydd, i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

BARNS INTEGRITET

Edwards Lifesciences har inte för avsikt att samla in personliga uppgifter från barn under 13 år utan ett medgivande från förälder eller vårdnadshavare. Vi delar inte personliga uppgifter rörande barn under 13 år till någon utanför Edwards Lifesciences (förutom då det finns en skyldighet enligt lag och till våra samarbetspartners som har förbundit sig till att vidhålla sekretess). 

Barn under 13 år bör inte dela några personliga uppgifter med oss utan ett uttryckligt tillstånd från deras föräldrar eller vårdnadshavare. Om du misstänker att ditt barn har registrerat personliga uppgifter hos oss och du vill att denna information ska tas bort från våra system, vänligen fyll i detta formulär. Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att tillmötesgå din begäran.

VÅRT ÅTAGANDE GÄLLANDE DATASÄKERHET OCH DATASKYDD

Edwards Lifesciences förstår att skyddet av dina personliga uppgifter är av yttersta vikt för dig och vi arbetar för att behålla ditt förtroende för oss. Vi använder oss av erkänd standardteknik och vidtar organisatoriska åtgärder för att skydda säkerheten kring information som vi har samlat in och som du har tillhandahållit oss.

Trots vidtagandet av nödvändiga åtgärder för att skydda personliga uppgifter från skada, stöld, ändring eller annan typ av missbruk kan vi inte garantera att sådan skada aldrig inträffar. Det finns alltid en risk att tredje part, utan vårt tillstånd, olagligen får tillgång till våra system eller på annat sätt får tillgång till personliga uppgifter.

LAGRING AV DATA

Vi sparar de personuppgifter vi samlar in från dig under den tid vi har en pågående affärsrelation eller så länge som vi har ett berättigat affärsbehov för att spara dem (exempelvis för att tillhandahålla en tjänst till dig som du har begärt eller för att följa tillämplig skatte- eller bokföringslagstiftning eller andra tillämpliga lagar).

När vi inte har något pågående berättigat affärsbehov för att behandla dina personuppgifter, kommer vi antingen radera eller anonymisera dem, men, om detta inte skulle vara möjligt (exempelvis när dina personuppgifter har sparats i arkiv för säkerhetskopior), kommer vi att spara dina personuppgifter på ett säkert sätt så att ytterligare behandling undviks, till dess det är möjligt att radera dem.

OM DU HAR FRÅGOR KRING DINA PERSONLIGA UPPGIFTER

Om du har några frågor angående denna Sekretesspolicy eller om dina personliga uppgifter, vänligen kontakta det bolag hos oss som är personuppgiftsansvarigt, Edwards Lifesciences LLC, genom detta formulär eller på nedanstående adress:

Privacy Office
Edwards Lifesciences LLC
One Edwards Way
Irvine, California 92614
USA
Email: privacy@edwards.com

Om du önskar svar via e-post, inkludera uppgifter om ditt namn, postadress och e-postadress. Om vi inte får uppgifter om en e-postadress så kommer svaret att skickas via post.

ÄNDRINGAR AV VÅR SEKRETESSPOLICY

Emellanåt kan vi komma att ändra vår Sekretesspolicy. Vid en omarbetning kommer vi att publicera den uppdaterade policyn och i samband med det ändra det ”senast reviderade” datumet nedan. Du uppmanas därför att vid tillfälle återkomma till denna sida för att hålla dig uppdaterad om våra nya rutiner.  

Vår avsikt är att använda personliga uppgifter i enlighet med den Sekretesspolicy som gällde vid tiden för inhämtandet av informationen. Om vi i materiellt hänseende planerar att ändra sättet som vi använder eller delar personliga uppgifter kommer vi att informera dig i förväg och du kommer även att få en möjlighet att välja om du vill tillåta oss att använda dina uppgifter på det nya och förändrade sättet.

Senast reviderad den 22 januari 2021 för att uppdatera kontaktinformation för tvistlösningsleverantören i relation till Privacy Shield.